คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*

* วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบ ความสามารถในการสรุปความ                                                                

* แนวข้อสอบ การวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง                                        

* แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                 

* โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

* แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์                                                         

* แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                      

*

* วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ                                                                          

* แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่8.พ.ศ. 2553 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*

* วิชาภาษาไทย

* แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 

* แนวข้อสอบ การสรุปความและการตีความจากบทความ 

* แนวข้อสอบ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา 

* แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ) 

* แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

* แนวข้อสอบเรื่องการสะกดคำ

* คำราชาศัพท์

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* การบริหารงบประมาณ 

* การบริหารแผนปฏิบัติราชการ

* การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน

* การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี 

* แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคล

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,