คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.มะขามเตี้ย จ.สุราษฏร์ธานี ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.มะขามเตี้ย จ.สุราษฏร์ธานี ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเปทข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

* ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบ การอ่านบทความและทำความเข้าใจในบทความ

* แนวข้อสอบ การสรุปความและการตีความจากบทความ

* แนวข้อสอบ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

* แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

* แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

* แนวข้อสอบเรื่องการสะกดคำ

* คำราชาศัพท์

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย

* วิชาความสามารถด้านเหตุผล

* แนวข้อสอบ การวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง

* แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

* แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์

* แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย

* แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

* ข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7.พ.ศ. 2562

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

* การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

* รวมแนวข้อสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,