คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                                         

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์

* การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

* การเขียนข่าว

* ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ                                                                               

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                             

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                  

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน   

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,