คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* นโยบายรัฐบาล

* นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

* นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office(Word, PowerPoint, Excel, SPSS)

* การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

* การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน

* การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ

* การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

* การประกันคุณภาพการศึกษา

* การประเมินผลโครงการและรายงานผลโครงการ

* ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน

* เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

* แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

* การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ

* แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงานโครงการ

* การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

* แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร

* บทบาทภารกิจ ของครู กศน. ตำบล

* แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา

* แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน                                                                                       

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,