คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลโพนพิสัย ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลโพนพิสัย ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบรวมความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเหตุการณ์ปัจจุบัน

* คุณธรรมและจริยธรรม

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2545

* ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ

* หลักการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

* สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย

* หลักการพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

* งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัย สุขาภิบาลอาหาร

* งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการชุมชน ประชาชน และเครือข่ายสุขภาพ

* การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ตามกลุ่มวัย

* การบริหารงานสาธารณสุข

* การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข

* ภารกิจงานเภสัชสาธารณสุข

* การคุ้มครองผู้บริโภค

* แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,