คู่มือสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 64 รุปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

* พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2654

* การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน

* แนวข้อสอบบัญชี

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบ งานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย และต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,