คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมป่าไม้ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมป่าไม้ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* การวิเคราะห์นโยบาย

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* การวิเคราะห์โครงการ

* การติดตามและประเมินผลโครงการ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

* ความรู้ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศกับนานาชาติ สนธิสัญญา พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ ด้านป่าไม้ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก

* ความรู้เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศด้านป่าไม้

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,