คู่มือสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 BC-36682

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: KP-36682 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 BC-36682 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

* พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544

* การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแรงงาน นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

* ความต้องการด้านกำลังคนและความต้องการในการฝึกอาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

* มาตรฐานแรงงานไทย 

* ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    

* แนวโน้มตลาดแรงงานปี 2564

* การประสานงานทางวิชาการ และโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ

* การพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

* โควิด-19 ระลอกใหม่ ผลกระทบในตลาดแรงงาน

* แนวข้อสอบ ด้านฝีมือแรงงาน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ด้านฝีมือแรงงาน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย และต่างประเทศ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,