คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64 รูปเล่ม : เข้าเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

* พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC)

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญาพร้อมแนวข้อสอบ

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพร้อมแนวข้อสอบ

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พร้อมแนวข้อสอบ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,