คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

* แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย

* แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์

* แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย และต่างประเทศ

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561

* องค์ความรู้การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

* การวางแผนและบริหารโครงการ

* การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

* แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ

* การวัด และประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวัด และประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,