คู่มือเตรียมสอบสรุปเนื้อหา ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง ปี 64 BC-36675

300฿315฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: KP-36675 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบสรุปเนื้อหา ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง ปี 64 BC-36675 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*

* ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (60 คะแนน)

* ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ

* วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย

* เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธฺ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ แผนการปฏิรูปประเทศ

* ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

* แผนการปฏิรูปประเทศ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* แผนพัฒนาอำเภอและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ กรมการปกครอง

* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป

* กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* กฎหมายอาญา

* กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* ความรู้ที่ใช้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (120 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 ได้แก่ กฏหมายปกครองท้องที่ กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน การสนับสนุนการเลือกตั้ง การบริหารจัดการแนวเขตการปกครองและที่สาธารณประโยชน์

* พ.ร.บ.งานทะเบียนราษฏร และการแก้ไขสัญชาติ

* พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554

* พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และ พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551

* พ.ร.บ.งานทะเบียนครอบครัว

* พ.ร.บ.สัตว์พาหนะ

* สุสานและฌาปนสถาน/ศาลเจ้า

* งานทะเบียนนิติกรรม /งานพินัยกรรม

* พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490

* พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2505

* พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487

* พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2535

* พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2534

* พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547

* พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560

* งานมูลนิธิ/สมาคม

* การสืบสวนสอบสวนทางคดีอาญา

* พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

* พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

* ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครอง เช่น งานกิจการมวลชน งานการข่าว งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

* ความรู้เกี่ยวกับกิจการกองอาสารักษาดินแดน และ พ.ร.บ. วินัยกองอาสารักษาดินแดน

* ความรู้ด้านสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมสาธารณสถข และเทคโนโลยีของไทยแลต่างประเทศ

* ความรู้ด้านภาษาอังกฤษทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ(English Proficiency) ได้แก่ ไวยากรณ์ (Grammar), คำศัพท์ (Vocabulary)และการอ่านเพื่อจับใจความ(Reading Comprehension)

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,