คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

* แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่องๆ

* รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ(การร่างหนังสือโต้ตอบ)

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

* การประกันคุณภาพการศึกษา

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน

* การบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

* แนวข้อสอบ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้

* การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา

* การวิจัยทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,