คู่มือสอบสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เคมี พฐ.31-32 BC-36613

240฿252฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: KP-36613 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เคมี พฐ.31-32 BC-36613 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี

* กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ

* ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเคมี

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4

* แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ(Reading Comprehension)

* แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)

* แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )

* แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

* แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,