คู่มือสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ปี 64 BC-36521

270฿

รหัสสินค้า: KP-36521 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ปี 64 BC-36521 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* ระบบราชการ 4.0

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านการคลังและเศรษฐศาสตร์

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวางแผนงาน

* การประสานงานและการจัดการองค์การ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

* แนวข้อสอบ การคลัง ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบ การคลัง ชุดที่ 2

* แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหารราชการในปัจจุบัน