คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 64

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2535

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* งานด้านสื่อสารมวลชน

* หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

* การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์

* การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* ภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร

* แนวข้อสอบภาษาเพื่อการสื่อสาร

* แนวข้อสอบ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์