หนังสือเข้ารับราชการ ครูผู้ช่วย รวม ภาค ก และ ภาค ข ฉบับพิเศษ

224฿

คำอธิบาย

หนังสือเข้ารับราชการ ครูผู้ช่วย รวม ภาค ก และ ภาค ข ฉบับพิเศษ

สารบัญ
ภาค ก ความรอบรู้
ความรอบรู้
1.สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
2.นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3.วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
4.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2553
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2553
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2546
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2553
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ. ศ. 2546
– พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2556
– พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546
5.ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ความสามารถทั่วไป
1.ความสามารถด้านตัวเลข
2.ความสามารถด้านเหตุผล
3.ความสามารถด้านภาษาไทย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
2.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
-ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ. ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2561
-ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ. ศ. 2556
-ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
1.หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4.การพัฒนาผู้เรียน
5.การบริหารจัดการชั้นเรียน
6.การวิจัยทางการศึกษา
7.สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8.การวัดและประเมินผลการศึกษา
9.ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg