หนังสือ ติวเข้มสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน ฉบับสมบูรณ์

252฿

คำอธิบาย

แม้การสอบเข้าสอบเข้าทำงานการไฟฟ้า ทั้งส่วนภูมิภาคและนครหลวง ถือเป็นอีกหนึ่งการสอบระดับประเทศที่มีผู้เข้าสอบกันเป็นจำนวนมาก แต่หากคุณต้องการสอบเข้าทำงานในปีล่าสุด สามารถมั่นใจได้ในการนำไปใช้งาน ทบทวน และทดลองทำข้อสอบ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้มากขึ้น ด้วยแนวข้อสอบที่มักจะออกทุกปี คัดสรรมาอย่างดี ครบถ้วน กลั่นกรองอีกครั้งโดยคณาจารย์คุณภาพทางวิชาการ ผู้มากประสบการณ์ทางด้านการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อ และเพื่อเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกคำถาม ทุกหมวดวิชาจนจนเรียบเรียงมาเป็นแนวข้อสอบที่ สั้นๆ กระชับ ได้ใจความ

จัดเต็มกว่า 1,200 ข้อ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้นๆ อย่างละเอียด
เพื่อให้ตอบได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
 • สารบัญ
 • หมวดที่หนึ่ง
  แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
  ความสามารถด้านตัวเลข
  – อนุกรม
  – โจทย์คณิตศาสตร์
  – การวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถทางด้านเหตุผล
  – อุปมาอุปไมย
  – การสรุปความจากภาษา
  – การสรุปความจากสัญลักษณ์
  – การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ

  ความสามารถทางด้านภาษา
  – ความเข้าใจภาษา
  – การใช้ภาษา
  – สุภาษิตไทย
  – คำราชาศัพท์

  หมวดที่สอง
  แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

  หมวดที่สาม
  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
  – Grammar
  – Conversaiton
  – Reading Comprehension

  หมวดที่สี่
  แนวข้อสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  – ระบบเครือข่าย
  – อินเตอร์เน็ต (Internet)
  – การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
  – ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus)
  – คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Word
  – คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Excel
  – คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Microsoft PowerPoint

  หมวดที่ห้า
  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  – ความรุ้เกี่ยวกับ กฟภ.
  – แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2558
  – นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  – พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
  – ความรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  หมวดที่หก
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทั่วไป

  หมวดที่เจ็ด
  แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg