คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง. กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 64 BC-36460

320฿

รหัสสินค้า: KP-36460 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง. กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 64 BC-36460 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

* แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

* แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

* ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

* แนวโน้มการศึกษายุคใหม่

* ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

* ความรู้เกี่ยวกับการบริการ การส่งเสริม และการเผยแพร่การศึกษา

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

* การคิดวิเคราะห์ นโยบายทางการศึกษาและทิศทางการปฏิรูปประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศตาม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

* การจัดการศึกษา

* หลักสูตร และ สื่อการเรียนการสอน

* เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

* การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

* การติดตามและประเมินผลโครงการ

* แนวข้อสอบ หลักสูตรการสอน

* แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการแนะแนว

* แนวข้อสอบ การวัด และประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ