หนังสือ คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ นายสิบตำรวจ ทุกสายงาน ฉบับสมบูรณ์

252฿

คำอธิบาย

หนังสือเตรียมสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ นายสิบตำรวจ ทั้งสายปราบปราม สายอำนวยการและสนับสนุน ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกรายวิชา ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

มีแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด เรียบเรียงโดยผู้เขียนที่มีลูกศิษย์สอบได้ตำรวจมากกว่า 1,000 คน

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

1. ครบคลุมเนื้อหาทุกวิชาที่ต้องสอบข้อเขียน และแนวข้อสอบเพิ่มเติมสำหรับสายปราบปราม
2. มีแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ
3. เรียบเรียงโดยผู้เขียนที่มีลูกศิษย์สอบได้ตำรวจมากกว่า 1,000 คน

 

 • สารบัญ
 • การเตรียมตัวก่อนสอบ
  วิชาที่ออกข้อสอบนายสิบตำรวจ.
  แตกต่างกันระหว่างการสอบสายป้องกันและปราบปรามกับสายอำนวยการและสนับสนุน
  แนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบ
  ปัญหาในการทำการสอบบทที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  การหาผลบวกของเลขที่เรียงติดกัน
  การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
  การหาจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์
  การนับจำนวนครั้งการแจกบัตร และการจับมือ
  การคำนวณจำนวนเสาไฟ และต้นไม้
  การหาคำตอบเกี่ยวกับการทำงาน
  การคำนวณหาเปอร์เซ็นต์และร้อยละ
  การเทียบบัญญัติไตรยางศ์
  การหาอัตราดอกเบี้ย
  การหาค่าพิสัย
  การหาค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม
  การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต
  การหาค่าสมการตัวแปรเดียว
  การดำเนินการด้วยโอเปอร์เรเตอร์
  อนุกรม
  อนุกรมตัวเลขเรียงลำดับเพียงชุดเดียว
  อนุกรมเลขเรียงลำดับมากกว่าหนึ่งชุด
  การวิเคราะห์ข้อมูลและทำข้อสอบกราฟ ตาราง และแผนภูมิ
  ตารางข้อมูล
  กราฟแท่ง
  กราฟวงกลม
  กราฟเส้น
  ตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์
  แนวข้อสอบชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 1
  แนวข้อสอบชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 2

  บทที่ 2 วิชาภาษาไทย
  ตอนที่ 1 : ทักษะพื้นฐานภาษาไทยที่ควรรู้
  การจำแนกคำที่ควรรู้
  ชนิดของคำที่ควรรู้
  ประโยค
  ตอนที่ 2 : ทักษะด้านการอ่าน / การเขียน
  หลักการสะกดคำ
  หลักการอ่านคำ
  ตอนที่ 3 : ระดับภาษา และการใช้ถ้อยคำสำนวน
  ระดับภาษา
  สำนวนที่ควรรู้
  ตอนที่ 4 : การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์ และความนิยม
  การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
  อุปมา อุปไมย
  ตอนที่ 5 : การจับใจความ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ เรียงลำดับ ประโยค บทความ
  การเรียงลำดับประโยค
  ประโยคบกพร่อง
  บทความสั้น / บทความยาว
  ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  แนวข้อสอบชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 1
  แนวข้อสอบชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 2

  บทที่ 3 วิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
  ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้
  Noun (คำนาม)
  Verbs (คำกริยา)
  Adjectives (คำคุณศัพท์)
  Adverbs (คำวิเศษณ์)
  Pronoun (คำสรรพนาม)
  Prepositions (คำบุพบท)
  Conjunctions (คำสันธาน)
  Interjection (คำอุทาน)
  Article
  ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

  บทที่4 วิชาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
  พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  พัฒนาการของคอมพิวเตอร์
  ประเภทของคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ควรทราบ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
  รูปแบบฐานข้อมูล
  ประโยชน์ของฐานข้อมูล
  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
  ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุดที่ 2

  บทที่ 5 วิชากฎหมายเบื้องต้นและข่าวสารที่ประชาชนควรรู้
  กฎหมายเบื้องต้น
  การแจ้งเกิด
  การตั้งชื่อ-ชื่อสกุล
  การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งตาย
  การตายในบ้าน
  การตายนอกบ้าน
  การย้ายที่อยู่
  การย้ายเข้า
  การย้ายออก
  การย้ายออกในกรณีอื่นๆ
  การรับราชการทหาร
  การศึกษา
  การจดทะเบียนสมรส
  การหย่า
  กรณีหย่าโดยความยินยอม
  กรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาล
  การสอบสายป้องกันและปราบปราม
  นิยามคำกฎหมายที่ควรรู้
  กฎหมายอาญาที่ควรทราบ (เฉพาะส่วนที่สำคัญเท่านั้น)
  ตัวอย่างแนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
  แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 2
  แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 3 (สายป้องกันและปราบปราม)
  เฉลยแนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 3 (สายป้องกันและปราบปราม

  บทที่ 6 วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  หลักศีลธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน
  เรื่องน่ารู้ของประเทศในอาเซียน
  ตัวอย่างแนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2

 

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg