หนังสือ Easy Note สอบครูผู้ช่วย (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100

198฿

คำอธิบาย

เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยอ้างอิงตามการสอบครูผู้ช่วย หลักเกณฑ์ใหม่ปี 63 เน้นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน – คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้สี รูปภาพ และไดอะแกรมเข้ามาช่วยในการอธิบาย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อย

1. เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น

2. อธิบายด้วยภาพและไดอะแกรมที่เข้าใจง่าย

3. ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ

สารบัญ

การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา การสะกดคำ การอ่านคำ การสังเกตประโยคบกพร่อง การเรียงประโยค การอ่านบทความ

การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม การอุปมาอุปไมย การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)

การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ อนุกรม พื้นฐานคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ตารางข้อมูล สดมภ์

ภาษาอังกฤษ Part of Speech (ชนิดของคำ) Article (คำนำหน้าคำนาม) Tense If – Clause Comparison

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

 

ผลิตโดย Think Beyond

จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg