MGT3404 / GM423 เฉลยภาวะผู้นำทางธุรกิจ

70฿

คำอธิบาย

เฉลยภาคล่าสุด S/61 : 1/61 : 1/59
แนวข้อสอบ ข้อเขียน (อัตนัย) ข้อสอบมี 5 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
จัดทำโดย… สถาบันติว เป็ดน้อยและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg