คู่มือสอบเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

* พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560

* พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* การจัดระเบียบของตลาดสด

* การจัดระเบียบ หาบเร่แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวนจุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาดเด็ดขาด