ตำราเรียน ม.ราม SC102 (SCI1002) 48318 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2

77฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ บทที่ 1 กำเนิดของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ บทที่ 2 การเจริญของสิ่งมีชีวิต บทที่ 3 อิทธิพลของประชากรมนุษย์ต่อระบบนิเวศ บทที่ 4 ความรู้พื้นฐานทางเคมี บทที่ 5 สารเคมีในชีวิตประจำวัน บทที่ 6 สารเคมีในการเกษตรและอุตสาหกรรม บทที่ 7 ไฟฟ้า บทที่ 8 อะตอมและนิวเคลียส บทที่ 9 กลศาสตร์ บทที่ 10 คลื่น แสง เสียง และความร้อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg