ตำราเรียน ACC1101 (AC101) 61295 การบัญชีขั้นต้น 1

73฿

คำอธิบาย

รศ.นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร พิมพ์ครั้งที่7 พฤศจิกายน  พ.ศ.2561 จำนวน 10,000 เล่ม ประกอบด้วย บทที่ 1 การบัญชี และ แนวความคิดทางการบัญชี บทที่ 2 งบการแสดงฐานการเงินและรายการค้า บทที่ 3 การจดบันทึกรายการค้า บทที่ 4 การจัดทำงบการเงิน บทที่ 5 การจดบันทึกรายการค้าสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า บทที่ 6 การวัดรายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการปรับปรุงบัญชี บทที่ 7 กระดาษทำการ บทที่ 8 บัญชีคุมยอด และสมุดรายวันเฉพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg