ตำราเรียน ม. ราม MA112 (MTH1102) 45238 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

69฿

คำอธิบาย

บทที่ 1 ระเบียบวิธีการอินทิเกรต

บทที่ 2 เรขาคณิตวิเคราะห์

บทที่ 3 ระบบพิกัดเชิงขั้ว

บทที่ 4 สมการเชิงอนุพันธ์

บทที่ 5 เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์

บทที่ 6 พีชคณิตเวกเตอร์

บทที่ 7 จำนวนเชิงซ้อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg