ตำราเรียน ม. ราม HIS1001 (HI101) 61302 อารยธรรมตะวันตก

100฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความเป็นมาของมนุษย์กับอารยธรรม
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกโบราณ
บทที่ 3 อารยธรรมกรีกและโรมัน
บทที่ 4 ยุคกลาง
บทที่ 5 ยุโรปเริ่มต้นยุคใหม่
บทที่ 6 ยุคใหม่
บทที่ 7 ยุโรปในคริสตศตวรรษที่19

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg