คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552)

* ความรู้ด้านการจัดทำมาตรฐาน

* ความรู้ด้านการบริหารจัดการมาตรฐานข้อมูลวิชาการ

* การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์

* การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ

* การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

* รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

* การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์

* ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

* แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

* แนวข้อสอบ( Structure ) โครงสร้างและไวยากรณ์

* แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)

* รวมแนวข้อสอบ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์