คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

* แนวข้อสอบความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

* แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558

* กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ

* ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

* การบริหารงานก่อสร้าง

* การตรวจงานก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

* เทคนิคและการปฏิบัติงานก่อสร้าง

* ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ

* แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ

* แนวข้อสอบ การควบคุมการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง

* แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ

* แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง