คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

* การวางแผนการศึกษา

* มาตรฐานสถานศึกษา

* การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาหลักสูตร

* แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร

* ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน

* เทคโนโลยีทางการศึกษา

* สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

* การแนะแนวการศึกษานโยบายและการวางแผน การบริหารโครงการ

* การบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

* แนวข้อสอบ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้

* การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา

* การวิจัยทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา

* การจัดประชุมอบรมสัมมนาและการเผยแพร่การศึกษา

* แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา