คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคลัง กรมธนารักษ์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคลัง กรมธนารักษ์ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

*พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านการคลังและเศรษฐศาสตร์

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวางแผนงาน

*การประสานงานและการจัดการองค์การ

*แนวข้อสอบ การคลัง ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ การคลัง ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์