คู่มือเตรียมสอบครูธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบครูธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 63

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ


*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
                                                                       


*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
                                                                                      


*
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                    


*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          


*
ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         


*
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             


*
การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       


*
ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               


*
การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            


*
ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   


*
ความรู้ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                    


*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ
                                                                                   


*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ
                                                                               


*แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน
                                                                 


*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์
                                                                                       


*แนวข้อสอบ งานธุรการ
                                                                                         


*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม