คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมชลประทาน ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมชลประทาน ปี 63 รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                       
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                   
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                   
*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                            
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            
*พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483                                                                     
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ.2561                                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                          
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                         
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                       
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา