คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พังงา ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พังงา ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                          
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี                                                                                     
*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                          
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                    
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                 
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                        
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์