คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ                                                                       
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณ                                                                 
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล                                                                          
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                            
*พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553                                              
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  
*พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502                     
*แนวข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ 1-บรรพ 6)                                                  
*แนวข้อสอบ ประมวลกฏหมายอาญา                                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป