ข้อสอบเก่าธงคำตอบ LAW 3006 (LAW 3106) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

69฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย
– ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยโดยละเอียดครบถ้วน ตามคำบรรยายภาคล่าสุด
– พร้อมขอบเขตมาตราสำคัญที่ใช้ในการสอบ