คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมการค้าต่างประเทศ  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมการค้าต่างประเทศ  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ      
*พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522                     
*พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2522                                                                              
*พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                                              
*พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550                                     
*พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562    
*ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะที่ 2 หมวด 1,2 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน (พร้อมแนวข้อสอบ)               
*ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะที่ 7 หมวด 3 (พร้อมแนวข้อสอบ)                                              
*ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลักษณะ 3 (พร้อมแนวข้อสอบ)                                       
*ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2                                                        
*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                            
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (บททั่วไป หมวด 2 คำส่งทางปกครอง เฉพาะส่วนที่ 1-6)                                                                                                         
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบ เกี่ยวกับปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                          
*ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การแปล ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย