คู่มือสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม :เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ                                                                              
*แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ                                                        
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                         
*ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าต่างประเทศ                                                                          
*ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)                                                               
*นโยบายการค้าระหว่างประเทศ                                                                                                
*มาตรการการค้าระหว่างประเทศ                                                                                     
*สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ                                                                                   
*สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                                           
*การลงทุนระหว่างประเทศ                                                                                            
*การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ                                                                                   
*แนวข้อสอบด้านการลงทุน                                                                                        
*แนวข้อสอบความเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                               
*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                             
*แนวข้อสอบด้านเศรษฐกิจ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office)
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                       
*พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                                                                       
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                                                   
*ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท                                     
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท