คู่มือเตรียมสอบนายช่างสำรวจ กรมธนารักษ์ ปี63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างสำรวจ กรมธนารักษ์ ปี63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562                                                                            
*ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ และการระวางแผนที่                             
*งานวงรอบ การวัดมุม ปรับแก้มุม การวัดระยะ และปรับแก้ระยะ                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับงานระดับ                                                                                              
*งานคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                          
*ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ                                  
*การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ                                                                                     
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS                                                                         
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS                                                           
*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Map Window GIS                                                    
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในงานเขียนแผนที่ โปรแกรม Autocad              
*แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                               
*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 1.                                                                                      
*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 2.                                                                                      
*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 3.