คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์                                                                       
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535                                                                
*ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงากระทรวงสาธารณสุข 2556                                          
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                  
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    
*ระเบียบการบริหารงบประมาณ 2562                                                                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                        
*ความรู้ด้านการบัญชี                                                                                                  
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์