คู่มือเตรียมสอบนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลักระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                                                
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                  
*พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560                                     
*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                      
*ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                          
*การสื่อสาร(Communications)                                                                                            
*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                             
*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3.                                                                        
*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 4.                                                                        
*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 5.