คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ปี 63 BC-35371

280฿

รหัสสินค้า: KP-35371 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ปี 63 BC-35371 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช.                                                                               
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  
*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561          
*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561                                                                                                               
*ข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561                                                                          
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                    
*ข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                           
*แผนแม่บท                                                                                                             
*แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                     
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                   
*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการเปิดเผยและการเผยแพร่เอกสาร และข้อมูล พ.ศ. 2561                                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการป้องกันการทุจริต                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย วัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนของคนไทยเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต              
*อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC)                                                  
*แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น