คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม.ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนวิสาหกิจ
*ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์
*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน/โครงการ
*การจัดทำแผนปฏิบัติการ
*การเขียนและการวิเคราะห์โครงการ
*ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ
*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
*แนวข้อสอบพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์