คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน                                                                              
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                       
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545        
*การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539                                                  
*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562          
*ความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง  การออกหมายบังคับคดี  การยึดทรัพย์                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการเร่งรัดลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้ชำระหนี้                                                        
*แนวข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                         
*แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง