คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
  
*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                            
*เครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural machinery)                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์                                                                      
*Øความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ                                                
*การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design)                                                                      
*ความรู้เบื้องต้นของการเขียนแบบ                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องสูบน้ำ                                                                    
*ความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้น                                                                                             
*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับระบบระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า                                                                                    
*แนวข้อสอบวิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                               
*แนวข้อสอบเครื่องกล  ชุดที่ 1.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                                   
*ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งานออนไลน์และอุปกรณ์ดิจิทัล                                                   
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word                                             
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel                                              
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint                                      
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์