คู่มือสอบนิติกร การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                                                     
*งานให้ความเห็นทางกฎหมาย                                                                                       
*งานยกร่างสัญญา                                                                                                    
*งานจัดทำปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย รายงานที่มีผลต่องานการเคหะแห่งชาติ                        
*งานชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ                                                                       
*งานวินัย                                                                                                               
*งานฟ้องร้องหรือต่อสู้คดี                                                                                             
*งานบังคับคดี                                                                                                          
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมาย อาญา                                                                          
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                
*แนวข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                   
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา                                                                                
*แนวข้อสอบความรู้ด้านกฎหมายปกครอง