คู่มือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   
*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 

*
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
*
การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
*การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์

*
ความรู้ด้านการวางแผน 
*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ

*
การวิเคราะห์นโยบายและแผน 
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1. 

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. 

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.