คู่มือเตรียมสอบพนักงานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน                            
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 
*หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                             
*การประชาสัมพันธ์                                                                                                     
*การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                                       
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          
*การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                  
*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                          
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.                                                                            
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3.                                                                           
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 4.                                                                            
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5.