คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย                                                                
*แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                     
*แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                               
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                        
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                            
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                      
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560              
*ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                         
*การจัดหา                                                                                             
*การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                 
*การตรวจรับพัสดุ                                                                                    
*การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                   
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                       
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์