คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาล สสจ.) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาล สสจ.) ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุข                                                                                 
*แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข                                                                 
*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        
*แนว ข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3.พ.ศ. 2560                 
*แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์                                                                                  
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย                                                                       
*แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                        
*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                            
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                   
*การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                           
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                   
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                  
*การประเมินผลบุคคล                                                                                               
*แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                           
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1                                                                       
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2                                                                       
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3                                                                       
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                       
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์