คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสุขภาพจิต ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสุขภาพจิต ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต      
*พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                     
*ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต                                                                                             
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย)                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562   
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                      
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                    
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  
*แนวข้อสอบประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม-สัญญา                                      
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์